گروه : تست ها تست جو دوسر

تست جو دوسر محصولی از نان مزرعه

  • معیار قابل فهم هر سهم+نام محصول +میزان سهم محصول برحسب گرم
  • انرژی گرم
  • کربوهیدرات 0
  • پروتئین 0
  • قند 0.55
  • چربی 1.65
  • نمک 0.495
  • اسیدچرب ترانس 0