گروه : تست ها تست روگن

تست روگن محصولی از نان مزرعه

  • معیار قابل فهم هر سهم+نام محصول +میزان سهم محصول برحسب گرم
  • انرژی گرم
  • کربوهیدرات 0
  • پروتئین 0
  • قند 1.25
  • چربی 1.35
  • نمک 0.5
  • اسیدچرب ترانس 0