گروه : تست ها مینی تست طلایی

مینی تست طلایی محصول نان مزرعه

  • معیار قابل فهم هر سهم+نام محصول +میزان سهم محصول برحسب گرم
  • انرژی گرم
  • کربوهیدرات 0
  • پروتئین 0
  • قند 1
  • چربی 0
  • نمک 0
  • اسیدچرب ترانس 0