گروه : تست ها تست اسنکی

تست اسنکی محصول نان مزرعه

  • معیار قابل فهم هر سهم+نام محصول +میزان سهم محصول برحسب گرم
  • انرژی گرم
  • کربوهیدرات 0
  • پروتئین 0
  • قند 1.5
  • چربی 0.75
  • نمک 0.5
  • اسیدچرب ترانس 0