گروه : تست ها تست پروتئین

تست پروتئین محصولی از نان مزرعه

  • معیار قابل فهم هر سهم+نام محصول +میزان سهم محصول برحسب گرم
  • انرژی گرم
  • کربوهیدرات 0
  • پروتئین 0
  • قند 0.6
  • چربی 0.51
  • نمک 0.24
  • اسیدچرب ترانس 0