گروه : نان خشک و رژیمی نان خشک یزدی

نان خشک یزدی محصولی از نان مزرعه

  • معیار قابل فهم هر سهم+نام محصول +میزان سهم محصول برحسب گرم
  • انرژی گرم
  • کربوهیدرات 0
  • پروتئین 0
  • قند 0
  • چربی 0
  • نمک 0
  • اسیدچرب ترانس 0